പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍

  വിരല്‍പ്പാടുകള്‍   (കവിതാസമാഹാരം)   പുതിയ  ആകാശങ്ങള്‍  (കവിതാസമാഹാരം)  പുതുമഴത്തുള്ളികള്‍ (കവിതാസമാഹാരം)  റിഫ്ളക്ഷന്‍സ് (ഇം ഗ്ളീഷ് മാഗസിന്‍))No comments:

Post a Comment