നിരന്തര മൂല്യനിര്‍ണയം

Wednesday, May 14, 2014  article  written  by  sri  kaladharan  master in choouduviral

നിരന്തര വിലയിരുത്തല്‍ നേട്ടം അനുഭവിക്കാനാണ്


ആമുഖം

വിലയിരുത്തലിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ കുറിപ്പും. ലോകത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണതയില്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലെ ( ആസ്ത്രേലിയ )മാതൃകയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.ഇത്തിരി വട്ടം മാത്രം ചിന്തിച്ചാല്‍ പോരല്ലോ. 

ഇതു വായിക്കുമ്പോള്‍ അധ്യാപകസഹായിയെക്കുറിച്ചുളള നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങള്‍ പൊളിയും. 

 • പ്രതീക്ഷിത പഠനോല്പന്നത്തിന്റെ മാതൃക സഹിതമാണ് അധ്യാപകര്‍ക്കുളള സാമഗ്രി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്നവരെ ഈ യൂണിറ്റില്‍ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നതിനു പ്രത്യേക മാര്‍ഗരേഖ. കുട്ടിക്കു വിലയിരുത്താനും അധ്യാപികക്ക് വിലയിരുത്താനുമുളള ഉപാധികള്‍ (രണ്ടു റൂബ്രിക്സ്), ഏതെല്ലാം ഗുണതാസവിശേഷതകളാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്നും അവയില്‍ പിന്നാക്കം പോയാലെങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്നുമുളള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍, ഉയര്‍ന്ന നിലവാരക്കാരെ പരിഗണിച്ചുളള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍. സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുളള അവതരണം , സാധ്യതകള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിലെ അധ്യാപകര്‍ മൗസ് ചലിപ്പിക്കാനും നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനും അറിയാവുന്നവരാകണം. റിസോഴ്സ് മുഴുവന്‍ നെറ്റില്‍ കിട്ടും. (ഈ കുറിപ്പിലെ ലിങ്കില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് ആസ്ത്രേലിയയിലെ റിസോഴ്സുകളാണ് .ഇംഗ്ലീഷിലായത് അതിനാല്‍)

ഊര്‍ജം എന്ന പ്രമേയമാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. പ്രൈമറിതലത്തിലെ ഉളളടക്കമാണ്.
അധ്യാപര്‍ക്കുളള സഹായസാമഗ്രി പരിചയപ്പെടൂ

1.അധ്യാപനത്തിനു മുമ്പ്

കുട്ടി എന്താണ് ആര്‍ജിക്കേണ്ടെതെന്നതില്‍ വ്യക്തത അധ്യാപികയ്കുണ്ടാകണം
നേടേണ്ട ശാസ്ത്രധാരണകള്‍
 • ഊര്‍ജമെന്നാലെന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുളള സാമാന്യധാരണ
 • ഊര്‍ജമെങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന ധാരണ
 • ഊര്‍ജം വിവധരൂപങ്ങളിലുണ്ട് (പ്രകാശംവൈദ്യുതിതാപം,ചലനംശബ്ദംസംഭരിക്കപ്പെട്ടവ (battery, spring,petrol…).ഊര്‍ജം പാഴാക്കരുത്
നേടേണ്ട ശാസ്ത്ര നൈപുണികള്‍ (science skills)
 • മറ്റുളളവരുടെ ചോദ്യങ്ങളോടും യുക്തിപൂര്‍വം പ്രതികരിക്കാനും അന്വേഷണത്തിലേക്കു വാതില്‍ തുറന്നിടുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കാനുമുളള കഴിവ്
 • നിരീക്ഷിക്കാനും നിരീക്ഷണവിവരങ്ങള്‍ ലിഖിതമായും ചിത്രീകരണത്തിലൂടെയും രേഖപ്പെടുത്താനുമുളള കഴിവ്
 • നിരീക്ഷണവിധേയമായവയിലെ ബന്ധങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനും അര്‍ഥം നല്ഡകാനുമുളള കഴിവ്
 • ശാസ്ത്രഭാഷയില്‍ ആശയവിനിമയം നടത്താനുളള കഴിവ്
 • സ്വതന്ത്രമായും സഹവര്‍ത്തിത രീതിയിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുളള കഴിവ്.

മൂന്നു ഭാഗമുളള പ്രവര്‍ത്തനമാണിത്മൂന്നാമത്തേത് വിലയിരുത്തല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം കൂടിയാണ്

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുളള വിഭവങ്ങള്‍

ഭാഗം ഒന്നില്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്
ഒരു വര്‍ക് ഷീറ്റാണ് കുട്ടികള്‍ ഊര്‍ജരൂപങ്ങളേയും ഉപയോഗത്തേയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തണം
What are the different forms of energy? How is energy used? Where does the energy come from? (pdf,100kb)
ഭാഗം രണ്ടില്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്
സ്വന്തം വീട്ടിലെ ഊര്‍ജോപയോഗം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ എഴുതാനുളളത്.
Finding out: what uses energy in my home? (doc,14kb)
ഭാഗം മൂന്നില്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്  
കുട്ടികള്‍ ചെയ്യേണ്ട പ്രോജക്ടിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനു സഹായകമായ പ്രസക്തചോദ്യങ്ങള്‍ .ഇത് വലിയതായി ഫോട്ടോകോപ്പി എടുത്ത് ക്ലാസില്‍ ഉചിതമായ സമയത്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണംഅല്ലെങ്കില്‍ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും കോപ്പി കൊടുക്കണം 
Using and saving energy at home (doc,13kb)
കുട്ടികള്‍ക്കുളള വിലയിരുത്തല്‍ റൂബ്രിക്സ്
(a) 
കുട്ടികള്‍ക്ക് അവരെ വിലയിരുത്താനുപയോഗിക്കുന്ന വിജയമാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ച് (success criteria )വ്യക്തതയുണ്ടാകണം.അധ്യാപിക അതിലെ എല്ലാ പദാവലികളും കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്ലവണ്ണം മനസിലാക്കിക്കൊടുക്കണം 
(b) 
സ്വയം വിലയിരുത്തല്‍ പ്രക്രിയ നന്നായി നടത്താന്‍ അധ്യാപിക കുട്ടികളെ സഹായിക്കണം
Student rubric for energy task (doc,40kb)
ധ്യാപകര്‍ക്കുളള വിഭവങ്ങള്‍

ഊര്ജം എന്ന ആശയം അത്ര ലളിതമല്ലഈ തലത്തില്‍ നമ്മുക്ക് ചൂടാക്കാന്‍ താപം വേണം.ഉപകരണങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ വൈദ്യുതി വേണം ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ ,നടക്കാന്‍ താപംപ്രകാശംചിലത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന തരത്തില്‍ കാര്യകാരണബന്ധത്തോടെ ഊര്‍ജത്തെ അറിയാനാണ് അവസരമൊരുക്കേണ്ടത്കുട്ടികള്‍ അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ വിവിധസന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ വിവധ ഊര്‍ജരൂപങ്ങളെങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന ധാരണയിലെത്താന്‍ കഴിവു നേടണം.ഊര്‍ജസ്രോതസ്സുകളെന്തെല്ലാമെന്നാലോചിക്കാനും അവയുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞാലെന്തു സംഭവിക്കുമെന്നു പ്രവചിക്കാനും കഴിയണംഅവരുടെ നിത്യജിവിതത്തിലെ വിവേകരഹിതമായ ഊര്‍ജോപയോഗത്തെ പരിശോധിക്കാനും ഉപയോഗം കുറയ്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിയാനും പരിഹാരസാധ്യതകള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കാനും കഴിവുളളവരായി മാറണംഈ സൈറ്റില്‍ പോയാല്‍ ഊര്‍ജമാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കു ലഭിക്കും ഇതു പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. www.originenergy.com.au/efficiency

അധ്യാപികയ്ക്കുളള റൂബ്രിക്സ്
ശാസ്ത്രധാരണവിവരങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഥപൂര്‍ണമായ വിശദീകരണം നല്‍കല്‍അറിവിന്റെ പ്രയോഗംആശയവിനിയക്ഷമത എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ റൂബ്രിക്സ്
കുട്ടികള്‍ക്ക് ഫീഡ് ബാക്ക് നല്‍കാനും ഈ ഈ റൂബ്രിക്സ് ഉപയോഗിക്കണം
പ്രത്യേക പരിഗണന
പ്രത്യേക പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കണം എന്നറിയാനുളള വിശദമായ മാര്‍ഗരേഖ ഇതാ
കുട്ടികളില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പഠനോല്പന്നത്തിന്റെ മാതൃക
അധ്യാപകര്‍ക്ക് വ്യക്തത നല്‍കുന്നതിനും പ്രതീക്ഷിത പഠനനേട്ടം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഇത്തരം മാതൃകകള്‍ സഹായകമാണ്.
അവ്യക്തതയുളള കുട്ടികള്‍ക്ക് ചിലപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തനപുരോഗതിയുടെ തടസ്സഘട്ടങ്ങളില്‍ ഈ സാമ്പില്‍ ദിശാബോധം നല്‍കും.ഇതേ പോലെ അനുകരിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയല്ലല്ലോ വേണ്ടത്.വിജയമാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ബോധ്യപ്പെടാനും ഇത്തരം മാതൃകകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടും.ഇത്തരം മാതൃകകള്‍ എന്തിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുളള വിശദാംശങ്ങള്‍ക്ക് ഈ link.ക്ലിക് ചെയ്യുക

2.കുട്ടികളെ സജ്ജമാക്കല്‍

എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ സ്വഭാവംഎങ്ങനെ വിലയിരുത്തപ്പെടുമെന്നും കുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണംറൂബ്രിക്സ് അവര്‍ക്ക് നല്‍കണം.പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയും രീതിയും ഏതോക്കെയെന്നും അവര്‍ മനസിലാക്കണം.

ഭാഗം ഒന്ന്

വിവിധ ഊര്‍ജരൂപങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാമാണ് ഊര്‍ജം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു?

പ്രവര്‍ത്തനം ഒന്ന്

 തിയെറ്റര്‍ ഗയിം. ചലിക്കാത്ത ലോകം . തുടര്‍ന്ന് വിശകലനചര്‍ച്ച ക്ലാസിലെ പൊതു ചര്‍ച്ചയിലൂടെ ഊര്‍ജം എന്താണെന്നുളള അവരുടെ ആശയം പുറത്തെടുക്കണംദിശാഗതിച്ചര്‍ച്ചയിലൂടെ താപം പ്രകാശംവൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഊര്‍ജരൂപങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്തു അവര്‍തന്നെ കണ്ടെത്താനവസരം ഒരുക്കണം

ഉന്നയിക്കേണ്ട ചോദ്യം/ പ്രശ്നം
എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഊര്‍ജം വരുന്നത്ലഭിക്കുന്നത്?
കറങ്ങുന്ന പങ്ക,കാറ്റാടികള്‍ കീ കൊടുത്തു മുറുക്കിയ കളിപ്പാട്ടം,ചെണ്ടടോര്‍ച്ച്,തുടങ്ങിയ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികളോടൊപ്പം ചിന്തിക്കുകഅവരുടെ യുക്തി ചിന്തയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകഒരു കുട്ടി ക്ലാസില്‍ വന്ന് നിന്നു ചാടട്ടെ.ക്രമേണ ചാട്ടത്തിന്റെ താളം അയയുന്നതെന്തുൊണ്ട്ടോര്‍ച്ച് തുടര്‍ച്ചയായി കത്തിച്ചു വെച്ചാല്‍ എന്തു സംഭവിക്കുംഓടിയ നീന്തിയ അനുഭവങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കട്ടെ

പ്രവര്‍ത്തനം രണ്ട് 
ഊര്‍ജക്കളി

ഊര്‍ജക്കാര്‍ഡുകള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍.കാര്‍ഡിന്റെ ഒരു വശത്ത് ഊര്‍ജരൂപവും മറുവശത്ത് ആ ഊര്‍ജം ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ ചിത്രമോ വിവരമോ എഴുതണംഊര്‍ജക്കളിയാണ്കാര്‍ഡിന്റെ ഒരു വശം കാണിച്ചാല്‍ മറുവശത്തെ ഊഹിച്ചു പറയണംസംഘമായോ ടീമായോ കളിക്കാം.
പ്രവര്‍ത്തനം മൂന്ന് 

കുട്ടികള്‍ക്കുളള പ്രതികരണപത്രിക

ഒരു പഠനപ്രശ്നമായി അവതരിപ്പിക്കണം

'What uses energy and where does it come from?' (pdf,100kb)
വ്യക്തിഗതമായോ രണ്ടംഗ ടീമായോ ചെയ്യാംഇതു പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ പരസ്പരം പങ്കിടണംകൈമാറി പരിശോധിക്കണം.
അനൗപചാരികമായി വിലയിരുത്താനുളള അവസരം ഇതിലൂടെ കിട്ടുംഅധ്യാപകി വാചികമായ ഫീഡ് ബാക്ക് നല്‍കണം.
ഭാഗം രണ്ട്

ഊര്‍ജത്തിന്റെ ഉപയോഗം വീട്ടിലും ചുറ്റുപാടും

പ്രവര്‍ത്തനം നാല്

'Finding out: Ways energy is used in and around my home' (doc,14kb)
ഇതു പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനായി ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ അനുവദിക്കാം.ഗ്രൂപ്പിലേക്കു വരുന്നതിനു മുമ്പുളള വിവരശേഖരണത്തിന്റെ ചിലഭാഗങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍ നിന്നുമാകാം.

ഭാഗം മൂന്ന്

ഊര്‍ജത്തിന്റെ ഉപയോഗവും സംരക്ഷണവും

കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ട പ്രവര്‍ത്തന സൂചനകള്‍

 • നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഊര്‍ജ ഉപയോഗവും സംരക്ഷണത്തിനുളള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് നമ്മളോരോരുത്തരുടേയും കണ്ടെത്തലുകള്‍ മറ്റുളളവരുമായി പങ്കിടാന്‍ പോവുകയാണ്ഏതു രീതിയിലെന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • വ്യക്തിഗതമായി ആശയവിനിമയത്തിനുളള ഫോര്‍മാറ്റ് കുട്ടികള്‍ തയ്യാറാക്കണംഅതിലെ ഉളളടക്കവിന്യാസം സമഗ്രത എന്നിവ പരിഗണിക്കാന്‍ സഹായകമായികുട്ടികളുടെ ചിന്തയെ നയിക്കുന്ന കുടയുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കണം.യാതൊരു കാരണവശാലും ഏകീകൃതഫോര്‍മാറ്റ് നിര്‍ബന്ധിക്കരുത്.തനതായ ചിന്തയ്ക്ക് ആശയക്രമീകരണത്തിന് അവസരം.
 • ബ്രോഷറുകളാകാംചിത്രകഥയാകാംചിത്രങ്ങളാകാംപോസറ്ററുകളാകാംഏതു ഫോര്‍മാറ്റായാലും കൃത്യമായ ധാരണയെ പൂര്‍ണമായും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാകണം 
 • കുട്ടികള്‍ക്ക് അവര്‍ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ,ചര്‍ച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങള്‍ ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിര്‍ദിഷ്ട പ്രവര്‍ത്തനം പൂര്‍ത്തിയാക്കാം.ആരുടെ മുമ്പാകെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന കാര്യത്തിലും നല്ല ധാരണ വേണംസദസ്സിനെ അറിഞ്ഞും മാനിച്ചുമുളള ഗംഭിര അവതരണം ലക്ഷ്യമിടണം
 • ഉപയോഗിക്കാനിടയുളള പദാവലികള്‍ കുട്ടികളെക്കൊണ്ടപ പറയിച്ച് ബോര്‍ഡിലോ ചാര്‍ട്ടിലോ എഴുതിയിട്ടാല്‍ അവര്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന ബ്രോഷറുകളിലും പോസറ്ററുകളിലും അക്ഷരത്തെറ്റു വരുത്താതിരിക്കാന്‍ അവരെ സഹായിക്കും
 • കരട് തയ്യാറാക്കിയതിന് ഡമ്മിഅസല്‍ തയ്യാറാക്കാനാണ് കുട്ടികള്‍ ശീലിക്കേണ്ടത്

വിലയിരുത്തലിനെ കുട്ടികളുടെ പഠനമുന്നേറ്റത്തിനായി ഉപയോഗിക്കല്‍

കുട്ടികളുടെ ധാരണകള്‍ നൈപുണികള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചു ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തികവിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചും അധ്യയനത്തികവിനെ മുന്നില്‍ക്കണ്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണംനിദാനനിര്‍ണയവിശകലനഗ്രിഡ് അധ്യാപിക ഉപയോഗിക്കണം(മാതൃകdiagnostic grid (doc, 15kb)
പ്രതീക്ഷിത നിലവാരത്തിനെ മുന്നില്‍ കണ്ട് ലളിതമായ രേഖപ്പെുത്തല്‍ നടത്തിയാ്‍ മതിയാകുംഅക്ഷരങ്ങള്‍ കൊമ്ട് നിലവാരത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാംഏതു മേഖലയിലാണ് കുട്ടിക്ക് കൂടുതല്‍ പിന്തുണ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഗ്രിഡ് വിളിച്ചോതുംപ്രതീക്ഷിത പഠനനേട്ടവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് അദ്യാപിക ഇതിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്.പൂരിപ്പിച്ച ഒരു ഗ്രിഡ്ഡിന്റെ മാതൃക നോക്കുക 
Sample diagnostic grid (doc,16kb)

പ്രതീക്ഷിത നേട്ടം കൈവരിക്കാനാവാത്തവര്‍ക്ക്

ശാസ്ത്രധാരണവിവരങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഥപൂര്‍ണമായ വിശദീകരണം നല്‍കല്‍അറിവിന്റെ പ്രയോഗംആശയവിനിയക്ഷമത എന്നിവകണക്കിലെടുത്താണല്ലോ കുട്ടിയുടെ കഴിവിനെ നാം വിലയിരുത്തിയത്ഈ ഓരോ മോഖലയിലും പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവരുണ്ടാകും .അപ്പോള്‍ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
മേഖല ഒന്ന് -ശാസ്ത്രധാരണ
ുട്ടികള്‍ ഇതില്‍ പിന്നിലാണെങ്കില്‍ ക്ലാസ് മുറിയിലെ ഊര്‍ജരൂപങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരണംവിവധ ഊര്‍ജരൂപങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ഫിലിമുകള്‍ ,മോഡലുകള്‍ എന്നിവ ഒരുക്കണംഅവ വിശകലനം ചെയ്യാന്‍ സഹപഠിതാവായി ഒപ്പം നില്‍ക്കണം.കുട്ടിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഒരു പ്രദര്‍ശനം സംഘടിപ്പിക്കാംചെറു വിവരണങ്ങള്‍,ലേബലുകള്‍ തയ്യാറാക്കി അവ മറ്റുളളവര്‍ക്കു മുമ്പാകെ പരിചയപ്പെടുത്താനവസരം നല്‍കണം. ( ക്ലാസില്‍ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചതാവരുത്പുതുമയുളളതാവണം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുക്കള്‍)

മേഖല രണ്ട് മൂന്ന് -വിവരങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഥപൂര്‍ണമായ വിശദീകരണം നല്‍കലും അറിവിന്റെ പ്രയോഗവും

ഈ മേഖലകളില്‍ കുട്ടികള്‍ പിന്നാക്കമായാല്‍ എന്തു ചെയ്യും?ഉദാഹരണത്തിന് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിനും ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും പ്രയാസമുളള വര്‍ ഉണ്ടാകുംകുട്ടികളുമായി ഒത്തിരുന്ന് വീടിനകത്തേയും പുറത്തേയും ഓരോരോ മുറിയിലേയും വസ്തുക്കള്‍ അവരുടെ മനസില്‍ കൊണ്ടുവന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ സഹായിച്ച് ഒരു ഊര്‍ജരൂപം പരിഗണിച്ച് ഓരോരോ നിറമുളള പേനകൊണ്ട് അടിവരയിട്ട് അതു പിന്നെ തരംതിരിച്ചെഴുതാന്‍ അവസരം നല്‍കാം.ചില ഊര്‍ജരൂപങ്ങളില്ലെങ്കില്‍ എന്താണ് വീട്ടില്‍ സംഭവിക്കുക എന്നുമാലോചിപ്പിക്കാംഊര്‍ജം പാഴാക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ ചിത്രീക്കാനാവശ്യപ്പെടാം.ഊര്‍ജസംരക്ഷണത്തിന് സഹപാഠികള്‍ അവതരിപ്പിച്ചതിനോട് പ്രതികരിക്കാനും വ്യത്യസതമായ മാര്‍ഗം കണ്ടെത്താനും നിര്‍ദ്ദേശിക്കാം 
മേഖല നാല്-ആശയവിനിമയക്ഷമത
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മേഖലയില്‍ പിന്നാക്കാവസ്ഥശാസ്ത്രീയമയാ പദാവലികള്‍ മനസിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണോകാര്യകാരണബന്ധം സംബന്ധിച്ച ദുര്‍ബലമായ ധാരണയുളളതിനാലാണോആശയങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കാന്‍ പ്രയാസമുളളതിനാലാണോഎന്താണ് യഥാര്‍ഥ പ്രശ്നമെന്നു മനസിലാക്കി സഹായിക്കണംചങ്ങാതിയായ അധ്യാപികയോട് തുറന്നു പറയാനവസരം ലഭിക്കണംകുട്ടിയുടെ പക്ഷത്തു നിന്നും ചിന്തിക്കുന്നതായി ഭാവിച്ച് കാര്യങ്ങളെ ലളിതമാക്കണം.കുട്ടിയുടെയുക്തിചിന്താ തടസ്സത്തെ മറികടക്കാനുളള ലളിതഉദാഹരണങ്ങളും വിശകലവും നടത്തണംറിഹേഴ്സല്‍ ചെയ്യാം
ഒരേ പ്രശ്നമുളള ഒരു കൂട്ടാളിയെ കൂടി നല്‍കാംസംയുക്താവതരണത്തിന് അവസരം നല്‍കാം.നല്ല ഫീഡ് ബാക്ക് തുടര്‍ച്ചയായി നല്‍കി തിരിച്ചറിവും പ്രചോദനവും ലഭ്യമാക്കാം.മറ്റുളളവര്‍ക്കും കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാവുന്ന പൂരണസ്വഭാവമുളള അവതരണത്തെയും ആലോചിക്കാംനിരാശയുളവാക്കാതെ നേട്ടത്തിലേക്കുളള കുതിപ്പിനു കളമൊരുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
തുടര്‍ പ്രവര്‍ത്തനം 
ഉയര്‍ന്ന നിലവാരത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചവര്‍ക്ക്
വിദ്യാലയത്തിലെ ഊര്‍ജോപയോഗം ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് അസംബ്ളിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുക
,................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...........................................,,,,,,,,,,,,,,, 

ഉപസംഹാരം

1.പ്രക്രിയ വിലയിരുത്തല്‍പോര്‍ട്ട് ഫോളിയോ വിലയിരുത്തല്‍യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പേടിപ്പിക്കാതെ നേടേണ്ട ശേഷികളെ ആധാരമാക്കി വിജയമാനദണ്ഡങ്ങള്‍ തിട്ടപ്പെടുത്തി കൃത്യമായി കുട്ടിയെ വിലയിരുത്തി പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കില്‍ അതത് പ്രശ്നമേഖലകളില്‍ എങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് സ്പെസിഫിക്കായ ഈ അധ്യാപക സഹായി സമഗ്രത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ലേപേരു മാറ്റിയിടലല്ലഅധ്യാപക സഹായദൗത്യപുസ്തകം ലക്ഷ്യത്തിലേക്കടുപ്പിക്കും വിധമാണോ എന്നു പരിശോധിക്കലാണ് പ്രധാനം.
2. അല്ല ഈ ഉദാഹരണത്തിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് എല്ലാം കുത്തി നിറച്ച പാഠപുസ്തകം ഇല്ലല്ലോ?
തകര്‍ന്നു പോകുമോ
രക്ഷിതാക്കള്‍ ആശങ്കപ്പെടുമോ
ആശങ്ക അകറ്റാനല്ലേ ആശാനും ആശാട്ടിയും
എത്തേണ്ടിടത്ത് കുട്ടി എത്തുംകഴിവുനേടും എന്നുറപ്പ് 
ആ ആത്മവിശ്വാസം ഒരു പുസ്തകത്തിനു പ്രദാനം ചെയ്യാനാവില്ല.
ആത്മവിശ്വാസമുളളവര്‍ വഴികള്‍ വെട്ടിത്തുറക്കും.
ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങള്‍
 • വിലയിരുത്തലിന്റെ പ്രായോഗികതലം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാകണം അധ്യാപകസഹായിയും പരിശീലനവും
 • അധ്യാപകസഹായിയും നിരന്തരവിലയിരുത്തലും പഠനപ്രക്രിയയും പഠനനേട്ടവും തമ്മില്‍ ഇഴയടുപ്പമുണ്ടാകണം
 • കുട്ടികള്‍ പിന്നാക്കംനില്‍ക്കുന്ന മേഖലകളിലെ ഇടപെടല്‍കൃത്യത നിരന്തര വിലയിരുത്തല്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നവര്‍ യൂണിറ്റ് സ്പെസിഫിക്കായി പറയണം
 • വിലയിരുത്തല്‍ ഉപാധികളുടെ അനുയോജ്യത പ്രധാനമാണ്ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കാന്‍ പാകത്തില്‍ അതു ലഭ്യമാക്കണം.
 • പഠനനേട്ടത്തില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തതാകണം വിലയിരുത്തല്‍ എന്നത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം
 • പാഠപുസ്തകത്തേക്കാള്‍ പ്രധാനം പഠനപ്രക്രിയയും പഠനനേട്ടവുമാണ്.
 • നിത്യജീവിതപ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പഠനം ആസ്ത്രേലിയയില്‍ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നില്ല
(ഈ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായി അവലംബമാക്കിയത് ആസ്ത്രേലിയയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സേവന വിഭാഗത്തിന്റെ റിസോഴസ് മെറ്റീരിയലുകളാണ്അവരോടുളള കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു)

No comments:

Post a Comment